Pitná voda

V případě zájmu o měření kvality a složení Vaší kohoutkové i studniční vody nás kontaktujte.

                                     Pro klienty poradny zdraví a vitality STUDIO IMAGO

                                 chemická analýza vody ve Vaší domácnosti ZDARMA

Pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob. (Podle definice pitné vody, která je obdobně zakotvena i v zákoně 258/2000 Sb. a vyhlášce MZe ČR 252/2004 Sb., které se pitné vody bezprostředně týkají.) 

Hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a kvalitu pitné vody (pro které používá zákon pojem „jakost pitné vody“) se stanoví hygienickými limity obsahu mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti, které jsou upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb. (v platném znění) nebo jsou povoleny nebo určeny podle zákona o ochraně veřejného zdraví příslušným hygienickým orgánem. Plnění uvedených požadavků je kontrolováno laboratorními rozbory pitné vody, jejichž zajištění v požadované četnosti a rozsahu ukládá zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví provozovatelům vodovodů.

 

Antibiotika

Antibiotika a jiné chemické léky vytvářejí ve vnitřním prostředí organismu acidózu, která způsobuje různé druhy Candidy (plíseň), které je 81 druhů a vzniká překyselení + postižení vnitřních životně důležitých orgánů. Při dlouhodobém užívání dochází k trvalému poškození přirozené obranyschopnosti a dojde ke kolapsu organismu a riziko propuknutí závažných chorob.

Kortikoidy

Kortikoidy jsou účinné na kožní problémy, které je "zalečí" tím způsobem, že se problém potlačí a po čase se opět projeví na stejném nebo jiném místě na těle. Je to tzv. "bludný kruh". Kortikoidy při dlouhodobém užívání rozpouští kosti.

Když se tělo léčí můsí se léčit ze vnitř ven, ne opačně.

Kortikoidy problém neřeší. VŽDY je to problém vnitřního prostředí těla a ne kůže samotné.

 

 

VODA Z VODOVODNÍHO ŘÁDU A STUDNY

 

 

Řada lidí se mylně domnívá, že voda z vodovodního řádu je ta nejlepší co může být.
Je to jen další klamání veřejnosti!

 

Voda z vodovodního řádu je "pitná", ale v žádném případě NE zdravotně nezávadná.

Aby byla voda z vodovodního řádu 100% nezávadná, bylo by třeba vynaložit nemalé finanční prostředky, které bohužel chybí. 

Při konzumaci hormonů, např. hormonální antikoncepce, antibiotik a drog (především kokain, extáze, pervitin, heroin) dochází k vylučování do toalety a tím do kanalizace. Tato odpadní voda putuje do čističky. Čističky vod nejsou schopny odstranit hormony, drogy a antibiotika a tyto se vrací  zpět do vodovodního řádu. Z tohoto důvodu jsme pak rezistentní na antibiotickou léčbu a máme hormonální poruchy. Řada lidí trpí se štítnou žlázou, ženy nemohou otěhotnět. 
Voda z vodovodního řádu dále obsahuje chlór a těžké kovy (z železných vodovodních trubek).

Vodohospodáři tvrdí, že voda z  řadu obsahuje pouze "minimální" množství kontaminace. Ale toto "minimální" množství  se v těle neustále kumuluje do doby než vznikne problém. Trvá to roky i desetiletí.

 

KOKAINOVÁ VODA

 

Viz video v sekci AKTUALITY.

 

TĚŽKÉ KOVY ZE ZASTARALÉHO ŽELEZNÉHO POTRUBÍ

CO NEVIDÍME: STAV VODOVODNÍHO POTRUBÍ

Mikrobiologické a biologické ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity

Clostridium perfringens

 • limit: 0 KTJ (kolonie tvořící jednotka)/100 ml, typ limitu: MH;

 • patogen, působí na kvalitu přípravy pitné vody z vody povrchové.

Enterokoky

 • limit: 0 KTJ/100 ml, typ limitu: NMH;

 • indikátor fekálního znečištění.

Escherichia coli

 • limit: 0 KTJ/100 ml, typ limitu: NMH;

 • indikátor čerstvého fekálního znečištění.

Koliformní bakterie

 • limit: 0 KTJ/100 ml, typ limitu: MH;

 • indikátor celkového fekálního znečištění.

Mikroskopický obraz – abioseston

 • limit: 10 %, typ limitu: MH;

Mikroskopický obraz – počet organismů

 • limit: 50 jedinců/ml, typ limitu: MH;

Mikroskopický obraz – živé organismy

 • limit: 0 jedinců/ml, typ limitu: MH;

Počty kolonií při 22 °C;

 • limit: 200 KTJ/ml, typ limitu: MH;

 • zdrojem jsou nejčastěji výkaly, dále půda, rostliny, prach atd.

Počty kolonií při 36 °C;

 • limit: 100 KTJ/ml, typ limitu: MH;

 • zdrojem jsou nejčastěji výkaly, dále půda, rostliny, prach atd.

Pseudomonas aerugnosa

 • limit: 0 KTJ/250 ml, typ limitu: NMH;

 • Dusičnany a dusitany – v krvi reagují s hemoglobinem za vzniku methemoglobinu. Způsobují tím riziko vnitřního dušení, a to hlavně u kojenců do tří měsíců věku. Do vody se dostávají z lidských a zvířecích výkalů nebo z odpadních vod vyprodukovaných ve městech a vesnicích. Možné jsou také splachy ze zemědělské půdy nebo kontaminace umělými hnojivy.

 • Epichlorhydrin – způsobuje lokální podráždění a změny v centrálním nervovém systému. Uvažuje se, že by mohl být karcinogenní. Do vodních zdrojů se epichlorhydrin dostává vyluhováním z epoxidových nátěrových hmot v potrubí a uvolněním z některých nevhodných iontoměničů používaných při úpravě vody.

 • Fluoridy – do roku 1993 se u nás přidávaly do vody uměle a sloužily jako prevence zubního kazu. Bylo však nutné dodržet velmi přísné koncentrační rozmezí, aby fluoridy působily preventivně. Vyšší koncentrace totiž způsobuje skvrnitost zubů, takzvanou zubní fluorózu, a poškození kostí, kostní fluorózu. Dnes jsou fluoridy ve vodě zastoupeny díky vylouhování geologického podloží.

 • Hořčík a vápník – působí jako prevence úmrtí na srdečně-cévní onemocnění a zřejmě i jako prevence některých jiných chorob. V koncentracích nad 100 mg/l může mít hořčík v přítomnosti síranů projímavý účinek.

 • Chlór – do pitné vody se přidává jako nejběžnější desinfekční prostředek. V povolené koncentraci (do 0,3 mg/l) není chlór přítomný ve vodě zdraví škodlivý. U citlivých osob může výjimečně dojít k podráždění pokožky.

 • Měď – ve zvýšené koncentraci (nad 1mg/l), způsobuje zvracení, nevolnost a jiné gastrointestinální příznaky. Při chronickém užívání může vzniknout postižení jater a ledvin.

 • Olovo – poškozuje vyvíjející se nervovou tkáň u dětí. To může vést k narušení inteligence, schopnosti učení a chování. Olovo narušuje také metabolismus vápníku. U dospělých zvyšuje krevní tlak, poškozuje ledviny a způsobuje anémii.

Kontrola pitné vody

 1. Krácený rozbor – slouží k získávání pravidelné informace o stabilitě vodního zdroje a účinnosti úpravy vody, zvláště dezinfekce (pokud je prováděna), mikrobiologické jakosti a organoleptických vlastností vody, a to za účelem zjištění, zda jsou dodržovány limitní hodnoty stanovené vyhláškou, nebo orgánem ochrany veřejného zdraví na základě zákona.

 2. Úplný rozbor – účelem úplných rozborů je získávat informace potřebné ke zjištění, zda jsou dodržovány limitní hodnoty všech ukazatelů stanovených vyhláškou 252/2004 Sb.

Minimální roční četnost odběrů a rozborů vzorků pitné vody pro provádění kontroly, zda voda má jakost pitné vody, se stanoví podle počtu obyvatel zásobované oblasti nebo podle objemu vody rozváděné či produkované v zásobované oblasti (m3/den). Mimo to se odběry a rozbory (krácené) vzorků pitné vody provádějí:

 • z nové části vodovodu, která má být vedena do provozu;

 • v případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hod;

 • před zahájením sezonního využívání části vodovodu nebo individuálního zdroje pitné vody;

 • po opravě havárie vodovodu, která by mohla ovlivnit jakost vody ve vodovodu.

Před uvedením nového zdroje pitné vody do provozu musí být proveden úplný rozbor upravené pitné vody. Výsledky rozboru nesmějí být starší než 6 měsíců. Vzorky pitné vody se pro kontrolu odebírají tak, aby byly reprezentativní pro jakost pitné vody spotřebované během celého roku a pro celou vodovodní síť. Místa odběru vzorku musí být volena tak, aby více než 50 % míst odběru nebylo trvalých, ale měnilo se každý rok.

Tvrdost vody

Obecně je tvrdost vody charakterizována jako koncentrace vápníku a hořčíku ve vodě. Jiné definice uvádějí, že se jedná o obsah dvojmocných kationtů vápníku, hořčíku, stroncia a barya, případně všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin. Za hlavní složku tvrdosti vody je obvykle považován vápník. Pro hodnocení tvrdosti vody se používána pětibodová stupnice. Ta dělí vodu na velmi měkkou, měkkou, středně tvrdou, dosti tvrdou a velmi tvrdou. Zároveň rozlišujeme tvrdou vodu trvalou a přechodnou. Trvalá tvrdá voda obsahuje rozpuštěné chloridy, sulfidy, nitráty, a silikáty. Zásadní sloučeninou v přechodné tvrdé vodě je hydrogenuhličitan vápenatý, po jehož vysrážení vzniká vodní kámen (uhličitan vápenatý). Zatímco trvalé tvrdé vody se můžeme zbavit pouze chemickou cestou (odstraňuje ji hydroxid vápenatý a uhličitan sodný), přechodnou tvrdou vodu lze odstranit varem. Hodnota tvrdosti vody se obvykle měří v mmol/l. Stále se však využívají také starší jednotky, jako jsou německé stupně (°N či °dH) nebo francouzské stupně (°F). V těchto jednotkách uvádějí tvrdost vody především výrobci pracích prostředků. Jednotky lze přepočítat za pomoci následujících vzorců. Německé stupně: 1 mmol/l = 5,6°. Francouzské stupně: 1 mmol/l = 10°.

 

Stupnice tvrdosti vody

typ vody

koncentrace rozpuštěných látek

velmi měkká

0–0,7 mmol/l

měkká

0,7–1,3 mmol/l

středně tvrdá

1,3– 2,1 mmol/l

dosti tvrdá

2,1–3,2 mmol/l

tvrdá

3,2–5,3 mmol/l

velmi tvrdá

> 5,3 mmol/l

Vápník představující hlavní složku tvrdosti vody je ze zdravotního hlediska prospěšný. Napomáhá ke zdravému růstu a zabraňuje odvápnění organizmu. Je tedy doporučeno konzumovat spíše vodu tvrdší, ačkoli by tvrdost neměla dlouhodobě přesahovat určité hranice. Striktní hodnoty tvrdosti vody, jež by bylo nutné dodržovat, legislativa neupravuje. Ve vyhlášce pro pitnou vodu je však stanoveno doporučené rozmezí 2,0–3,5 mmol/l. Tyto hodnoty odpovídají obvyklému složení vody z vodovodu v českých domácnostech, která tak představuje nejpřístupnější zdroj vápníku pro lidský organizmus.

ŘEŠENÍM JE FILTRACE VODY

TAKTO VYPADÁ FILTR PO ROCE 

Technologie úpravy vody

 

 Společně se podíváme na způsoby, jak zkvalitnit kohoutkovou vodu.  Rozeberme si nejprve, podle kterých parametrů vybírat zařízení na úpravu vody a na co si dát pozor.

 

1. U každého zařízení je potřebné dbát na jeho pravidelnou údržbu

Před koupí  zařízení si nejprve zjistěte, kolik na něj stojí náhradní díly, kolik stojí filtrační vložka a jak často je potřeba ji měnit.

 

2. Zaměřte se na účinnost zařízení

Zjistěte si, co všechno je zařízení schopné z vody odstranit a jestli tak plní Vaše požadavky na čistotu a kvalitu vody. Na trhu jsou filtrační systémy, které z vody odstraňují pouze chlór a hrubé nečistoty, ale také zařízení, které z vody dostanou pryč i těžké kovy a radon.

Vše co je zařízení schopné odstranit by mělo být uvedeno v návodu!

 

Technologie pro úpravu pitné vody

Podívejme se nyní společně na jednotlivé technologie úpravy vody, na jejich klady a zápory.

 

Technologie granulovaného uhlí

Výhody:

 • nízká cena

 • zlepšuje chuť, vůni a čistotu vody

 • odstraňuje organické sloučeniny

 • odstraňuje chlor a některé desinfekční látky

Nevýhody:

 • neodstraňuje anorganické sloučeniny

 • neodstraňuje většinu mikroorganismů

 • nutnost časté výměny filtrační náplně (obvykle každých 30 dní)

Filtry s lisovaným uhlíkovým blokem

Výhody:

 • odstraňuje chlór a jiná desinfekční činidla

 • odstraňuje organické sloučeniny (pesticidy, THM apod.)

 • zachytává některé těžké kovy

 • odstraňuje mikroorganismy

 • neodstraňuje zdraví prospěšné minerály

 • ekonomický provoz

Nevýhody:

 • neodstraňuje většinu anorganických solí (sírany, dusičnany)

 • poskytuje živné prostředí pro množení bakterií

 • méně kvalitní bloky mají krátkou životnost

Keramické filtry

Výhody:

 • odstraňuje některé mikroorganismy

 • neodstraňuje zdraví prospěšné minerály

 • nízká cena

Nevýhody:

 • neodstraňuje anorganické látky

 • neodstraňuje organické sloučeniny

 • poskytuje živné prostředí pro množení bakterií

 • neodstraňuje viry

Domácí destilační systémy

Výhody:

 • odstraňuje mikroorganismy

 • odstraňuje organické i anorganické látky

Nevýhody:

 • odstraňuje zdraví prospěšné minerály

 • velmi pomalý proces filtrace

 • vysoká spotřeba energie

 • vysoká spotřeba vody

Ultrafialové lampy

Výhody:

 • odstraňuje mikroorganismy

 • dlouhá životnost

 • nízké provozní náklady

 • minimální údržba

 • vysoká účinnost

Nevýhody:

 • kromě mikroorganismů neodstraňuje žádné jiné látky

 • většinou nutná kombinace s jinou metodou úpravy vody

Technologie na bázi reverzní osmózy

Výhody:

 • odstraní z vody téměř vše (účinnost filtrace je 85 – 99 %)

Nevýhody:

 • odstraňuje zdraví prospěšné minerály

 • vyžaduje vysoký tlak vody (aby se vody dostala přes membránu)

 • mrhá vodou (8:1 – na 1 litr filtrované vody se spotřebuje 8 l vody nepřefiltrované)

 

Většina výrobců používá spolu s touto technologií také mineralizační patrony, které do vody dostanou zpět určité množství minerálů (především vápník a hořčík). Pokud jíte dostatek ovoce a zeleniny nebo pijete zeleninové a ovocné šťávy (obsahují mnoho minerálů) můžete takto upravenou vody bez obav pít.

Shrnutí:

Sami jste zjistili, že technologií pro úpravu pitné vody je nepřeberné množství a každá umí jen něco. Mnoho výrobců tedy jednotlivé technologie mezi sebou kombinuje, aby dosáhli požadovaných výsledků a účinnosti.

Přeji Vám mnoho štěstí při výběru vhodného filtru a pamatujte, že voda je po čerstvém a čistém vzduchu v žebříčku důležitosti hned na druhém místě. Jsme to co pijeme a jíme!

4. Léčiva, hormony drogy, saponáty…

Ano i tyto věci se v naší „pitné“ vodě mohou vyskytovat a vodovodní vyhláška je absolutně neřeší (nemá jak).

Na internetu najdete mnoho článků, které budou mluvit proti námi zde prezentovaným informacím. Vyzývám každého z Vás, aby zapojil svůj selský rozum, zjistil si všechny informace a teprve poté dělal závěry.

Pitná není pitná. Tisíce lidí mohou mít ve vodě víc jedů, než říká norma

V některých středočeských regionech je v pitné vodě více jedů, než běžně umožňuje legislativa. Vodárenské firmy zachraňují hygienici výjimkami, které jsou ale časově omezené. Kvalita vody se sice postupně zlepšuje a výjimek ubývá, přesto se stále týkají tisíců lidí.

O vodě-Studio Imago
O vodě-Studio Imago
O vodě-Studio Imago
O vodě-Studio Imago
O vodě-Studio Imago